จัดซื้อจัดจ้าง

(ร่าง)ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์และระบบตลาด กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแบบบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง)ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์และระบบตลาด กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแบบบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์และระบบตลาด กิจกรรมหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการ กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่ 5 ค่าจ้างเหมาจัดงานสับปะรดห้วยมุ่น To OTOP Festival จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์และระบบตลาด กิจกรรมหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการ กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่ 5 ค่าจ้างเหมาจัดงานสับปะรดห้วยมุ่น To OTOP Festival จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์และระบบตลาด กิจกรรมหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการ กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่ 5 ค่าจ้างเหมาจัดงานสับปะรดห้วยมุ่น To OTOP Festival จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 1,114,600 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์และระบบตลาด กิจกรรมหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการ กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่ 5 ค่าจ้างเหมาจัดงานสับปะรดห้วยมุ่น To OTOP Festival จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 1,114,600 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)