ข่าวประชาสัมพันธ์

อำนวยการถึงพื้นที่

อำนวยการถึงพื้นที่

🌸 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางรัตนาวดี นาคมูล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสุภาณี กันภัย นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ นางสาวอัมรัตน์ จุ้ยม่วง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และ นางสาวณฐมน วงษ์แก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก🐥

(Visited 1 times, 1 visits today)