ข่าวประชาสัมพันธ์

 MOU เพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP

 MOU เพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00น.  ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  นายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสันติ เที่ยงธรรม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561”  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP โดยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์ และออกแบบกระบวนการผลิต พัฒนาระบบมาตรฐาน พัฒนาและออกแบเครื่องจักร และพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ

ในการนี้มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จำนวน 25 กลุ่ม/ราย  โดยมีพัฒนาการอำเภอเมืองฯ อำเภอ ลับแลและอำเภอท่าปลาร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯด้วย

 

(Visited 1 times, 1 visits today)