ข่าวประชาสัมพันธ์

👩‍👧เรียนรู้เทคนิค การบริหารจัดการหนี้ให้มีประสิทธิภาพ🎤

👩‍👧เรียนรู้เทคนิค การบริหารจัดการหนี้ให้มีประสิทธิภาพ🎤

📅 วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน
💰การประชุมมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการบริหารจัดการหนี้ ที่มีประสิทธิภาพ” โดยทางทัศนีย์ พงศ์อร่าม นิติกรกลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน และมีการแบ่งฐานการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ 👉 1.บัญชีครัวเรือน การลดรายจ่าย 2.อาชีพเสริมสร้างรายได้ 3.การออมและทุนชุมชน 4.สุขภาพ และ 5.สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปราชญ์สัมมาชีพ และประดับพันธุ์ไม้ โดยมี กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเงินกู้ จำนวน 80 คน และเจ้าหน้าที่โครงการจำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 85 คน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ 💵

(Visited 1 times, 1 visits today)