ข่าวประชาสัมพันธ์

🎉ติดตาม ให้กำลังใจ ทีมค้นหาเส้นทางการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 📢

🎉ติดตาม ให้กำลังใจ ทีมค้นหาเส้นทางการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 📢

📅วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตาม สนันสนุนการดำเนินงาน และ ให้กำลังใจแกนนำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวถี บ้านต้นม่วง บ้านคุ้ม และบ้านนอกด่าน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 🤷‍♀️
👌ในการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระดับอำเภอ วิทยากรโดยคุณมรุเดช ไทยดิตถ์ และคณะ มีการแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อนำมาเชื่อมโยงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมอำเภอลับแล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 🍃

(Visited 1 times, 1 visits today)