ข่าวประชาสัมพันธ์

🌤พช.อุตรดิตถ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี👩‍💼

🌤พช.อุตรดิตถ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี👩‍💼

📅 วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนงาน และดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน
🌤ช่วงเช้า มีการสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2561 และ “บทบาทของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” โดย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน “กลยุทธในการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” โดย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 🏃‍♀
🌪ช่วงบ่าย มีการแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรม วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ และข้อเสนอแนะในการดำเนินการขับเคลื่อนงานดังกล่าว พร้อมทั้งนำเสนอผลงาน มีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอ จำนวน 57 คน เจ้าหน้าที่โครงการจำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 🏡

(Visited 1 times, 1 visits today)