ข่าวประชาสัมพันธ์

💡พช. อุตรดิตถ์ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานเด่น Best Practice 👌

💡พช. อุตรดิตถ์ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานเด่น Best Practice 👌

📆วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของผู้บริหารกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์” ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2562 เขตตรวจราชการที่ 17 และ 18 โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานเด่น Best Practice ของแต่ละจังหวัด จำนวน 9 จังหวัด🌳
✌ในการนี้ นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์🎉

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)