ข่าวประชาสัมพันธ์

👮‍♂️อุตรดิตถ์ ร่วมรับฟังแนวทางการประเมินส่วนราชการ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)🙎‍♀️

👮‍♂️อุตรดิตถ์ ร่วมรับฟังแนวทางการประเมินส่วนราชการ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)🙎‍♀️

📆วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อรับฟังการชี้แจงที่มาของการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด กรอบการประเมินหลักการในการกำหนดตัวชี้วัด กลไกการประเมินส่วนราชการ และปฏิทินการประเมินส่วนราชการ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (VCS) 🖥
📺ในการนี้ นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสาวศรสวรรค์ พุ่มสวาท นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 🔎

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)