ข่าวประชาสัมพันธ์

🏕 พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบ VDO Conference 🏡

🏕 พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบ VDO Conference 🏡

📆วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 15/2562 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
🛣ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางรัตนาวดี นาคมูล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 🛤

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)