ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาอาสาฯ เพื่อพัฒนาชุมชน

พัฒนาอาสาฯ เพื่อพัฒนาชุมชน

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สมาคมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนด้านพัฒนาการพูดและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 201 คน ระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2562 โดยวันนี้เป็นวันเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อสร้างภาพลักษณ์และการพูดในที่สาธารณะ โดย นายสนธยา ศรีเวียงธวัช
โครงการฯ ดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ หลักการพูดในที่ชุมชน และสามารถปฏิบัติตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสำเร็จ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนได้

ในการนี้นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางปัทมาวดี สุปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และพัฒนาการอำเภอ ร่วมพบปะและให้กำลังแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ณภาสิริรีสอร์ท ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)