ข่าวประชาสัมพันธ์

📍พช.อุตรดิตถ์ วางแผนการปรับโครงสร้างภายในสำนักงานพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 💬

📍พช.อุตรดิตถ์ วางแผนการปรับโครงสร้างภายในสำนักงานพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 💬

📅 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานการปรับโครงสร้างและแบ่งงานภายในสำนักงานพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน📚
🌷 ในเวลา 13.00 น. นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการจัดทำยุทธศาสตร์ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้เป็น ตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 – 2565 👌

💏 โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 👫

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)