โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายทรงพล วิชัยขัทคะ

พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายสันติ เที่ยงธรรม

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางกานต์พิชชา สุธีรวิชญนันท์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางรัตนาวดี นาคมูล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางปราณี บัววังโป่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวิไลพร พรหมตรุษ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกัลยา พุทธานุกรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุภาณี กันภัย

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวศรสวรรค์ พุ่มสวาท

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวนิดา สวนเอก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวิศิษฎ์ศิริ ศรีเมืองสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางมณีพร วุฒิศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอัมรัตน์ จุ้ยม่วง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางปัณฑารีย์ จุฑา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณฐมน วงษ์แก้ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายอุเทนต์ ต้านทาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางณัฐตยา อาจณรงค์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.ธีรานุช แก้วพามา

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

น.ส.กมลวรรณ ขอบใจ

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวฐิติมา สายเรือน

นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวนภัสสร หิรัญญสมบัติ

นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 3 times, 1 visits today)