โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายทรงพล วิชัยขัทคะ

พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

นางปัทมาวดี สุปัญญา

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ การพัฒนาชุมชน

นางรัตนาวดี นาคมูล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางปราณี บัววังโป่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวนิดา สวนเอก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกัลยา พุทธานุกรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุภาณี กันภัย

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางมณีพร วุฒิศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางปัณฑารีย์ จุฑา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวิรัช เจริญดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางณัฐตยา อาจณรงค์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวศรสวรรค์ พุ่มสวาท

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอุเทนร์ ต้านทาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณฐมน วงษ์แก้ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววิลาสินี วัชราพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพรสุรีย์ ลาวน้อย

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางวิศิษฎ์ศิริ ศรีเมืองสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวธีรานุช แก้วพามา

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางอัมรัตน์ จุ้ยม่วง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวฐิติมา สายเรือน

นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางวรากุล หงษ์บินโบก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวนภัสสร หิรัญญสมบัติ

นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายพนมกร แก้วเปี้ย

พนักงานขับรถยนต์

นางแก้ว แก้วเปี้ย

แม่บ้าน

(Visited 3 times, 1 visits today)