โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย

พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

นางปัทมาวดี สุปัญญา

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ การพัฒนาชุมชน

นางรัตนาวดี นาคมูล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางปราณี บัววังโป่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวนิดา สวนเอก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุภาณี กันภัย

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางมณีพร วุฒิศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวิรัช เจริญดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกัลยา ศรีจันทร์เด่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางณัฐตยา อาจณรงค์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวศรสวรรค์ พุ่มสวาท

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางปัณฑารีย์ จุฑา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพรสุรีย์ ลาวน้อย

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวณฐมน วงษ์แก้ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววิลาสินี วัชราพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวิศิษฎ์ศิริ ศรีเมืองสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอุเทนร์ ต้านทาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอัมรัตน์ จุ้ยม่วง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวภัทริน แก้วโก๋

นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางวรากุล หงษ์บินโบก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายพนมกร แก้วเปี้ย

พนักงานขับรถยนต์

นางแก้ว แก้วเปี้ย

แม่บ้าน

(Visited 3 times, 1 visits today)