ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดรางวัล และทำโล่รางวัล ตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดรางวัล และทำโล่รางวัล ตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประกอบการประชุมตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประกอบการประชุมตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง