ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ตามโครงการสนับสนุนเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดจังหวัดอุตรดิตถ์ (อกส.จ.) ครั้งที่ 10/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ตามโครงการสนับสนุนเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดจังหวัดอุตรดิตถ์ (อกส.จ.) ครั้งที่ 10/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง