ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ