ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ฯ ในการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ฯ ในการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการเพิ่มศักยภาพคณะทำงานฯ  และเจ้าหน้าที่ฯ ในการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการเพิ่มศักยภาพคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ฯ ในการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำเอกสารตามโครงการเพิ่มศักยภาพคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ฯ ในการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำเอกสารตามโครงการเพิ่มศักยภาพคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ฯ ในการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕.๓ สร้างระบบ IT สนับสนุนข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว  ๕.๓.๑ ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ๓ วัฒนธรรม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕.๓ สร้างระบบ IT สนับสนุนข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว ๕.๓.๑ ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ๓ วัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมย่อยที่ 5.2.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย้อนอดีตเมืองท่าเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมย่อยที่ 5.2.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย้อนอดีตเมืองท่าเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมที่ ๕.๔.๑ จัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ดินแดน ๓ วัฒนธรรม (ล้านนา ล้านช้าง ไทยกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมที่ ๕.๔.๑ จัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ดินแดน ๓ วัฒนธรรม (ล้านนา ล้านช้าง ไทยกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมที่ ๕.๑.๑ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ดินแดน ๓ วัฒนธรรม (ล้านนา ล้านช้าง ไทยกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมที่ ๕.๑.๑ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ดินแดน ๓ วัฒนธรรม (ล้านนา ล้านช้าง ไทยกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)