รายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง
2 ข้อมูลผูบริหาร
3 อำนาจหน้าที่
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
-แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมการพัฒนาชุมชน

5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8 Q&A
9 Socail Network 
10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

การดำเนินงาน
11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566
-แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ (ไตรมาส 1- 2)

12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ต.ค.65-31 มี.ค.66)

การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
-โครงการค้างเบิกงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 1-2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)
– สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบบริหาร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) 
-สรุปการบริหารงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
-สรุปการบริหารงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 

13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

การปฏิบัติงาน
14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
16 ข้อมูลเชิงสถิติการบริการ
-สรุปสถิติการให้บริการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.2565 – มี.ค.2566) 

17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

18 E – Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
– แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

20 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
– ตุลาคม 2565 
– พฤศจิกายน 2565  
– ธันวาคม 2565   
– มกราคม 2566  

22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
-รายงานผลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565  

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
23 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศเกียรติคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2564 (ระดับหน่วยงาน)
– ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
-ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศเกียรติคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับหน่วยงาน  

25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปรพพฤติมิชอบ
27 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29 ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
– สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.65-มี.ค.66) 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

นโยบาย No Gift Policy
31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส พัฒนาชุมชนใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต
36 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
-แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมอชอบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
-ผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66) 

38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
-ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   

 

(Visited 1 times, 1 visits today)