รายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

1 โครงสร้าง
2 ข้อมูลผูบริหาร
3 อำนาจหน้าที่
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5 ข้อมูลการติดต่อ
6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
8 Q&A
9 Socail Network
10 แผนการดำเนินงานประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการบริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 E – Service
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
20 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22 “ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ”
23 “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน”
24 “รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี “
25  นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
26 “การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล”
27 หลักเกณฑ์การบริหารแลพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
29 “แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
30 “ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี”
31 “ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี”
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40 “รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน”
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
42 “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน”
43 “การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน”

(Visited 1 times, 1 visits today)