รายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

ข้อมูลพื้นฐาน 

1 โครงสร้าง
2 ข้อมูลผูบริหาร
3 อำนาจหน้าที่
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน                                                                                                                                                           — -แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน    
5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
8 Q&A
9 Socail Network

การดำเนินงาน
10 แผนการดำเนินงานประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน                                                                                                                            -รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)                                                                                                                                                                                                                              12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ                                                   

14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการบริการ                                                                                                                                                                                      –สรุปสถิติการให้บริการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.2564 – มี.ค.2565) 
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ                                                                                                                                                    -ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

17 E – Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 -แผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 3-4)

-แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาส 1-2)  
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

-โครงการค้างเบิกงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 1-2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

-โครงการค้างเบิกงบเงินกู้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

– สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบบริหาร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

-โครงการค้างเบิก (งบเงินกู้) ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 

-สรุปการบริหารงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565
20 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

-สรุปการบริหารงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุหาพัสดุ
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22 “ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ”
23 “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน”

 ตุลาคม 2564  

พฤศจิกายน 2564  

 ธันวาคม 2564   

 มกราคม 2565  
24 “รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี “

-รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564  

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

25 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
26 “การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล”

-ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศเกียรติคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2564 (ระดับหน่วยงาน)

– ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

-ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศเกียรติคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับหน่วยงาน  

27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
29 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31 ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

– สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต.ค.64-มี.ค.65) 
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

-ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564” ของกระทรวงมหาดไทย   
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนการป้องกันการทุจริต
39 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

-แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมอชอบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
40 “รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน”

-ผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65) 
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42 “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน”
43 “การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน”

-ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

(Visited 1 times, 1 visits today)