ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 17, 18 (นายกาศพล แก้วประพาฬ) และคณะ

จังหวัดอุตรดิตถ์ รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 17, 18 (นายกาศพล แก้วประพาฬ) และคณะ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 17, 18 (นายกาศพล แก้วประพาฬ) และคณะ ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ มีประเด็นการตรวจ 3 เรื่อง คือ
1.การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
2.การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP
และประเด็นอื่นๆ คือการร่วมแก้ไขปัญหาสับปะรดราคาตก โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมจัดหาสถานที่จำหน่ายและมอบหมายเจ้าหน้าที่ พช.ร่วมจำหน่าย จำนวน 2 แห่งคือถนนหลง-หลิน และหน้าห้างศรีพงษ์พาร์ค ในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ชม พช.เก่งมาก ใช้ได้ สามารถร่วมแก้ไขป้ญหาได้ทันสถานการณ์เป็นอย่างดี

(Visited 1 times, 1 visits today)