ข่าวประชาสัมพันธ์

🙋‍♀พัฒนาคุณภาพชีวิต คณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รุ่น 3🚶‍♀

🙋‍♀พัฒนาคุณภาพชีวิต คณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รุ่น 3🚶‍♀

📅 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รุ่นที่ 3 เพื่อให้คณะทำงานฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะทำงานฯ อำเภอพิชัย และอำเภอตรอน รวมทั้งสิ้น 140 คน 🥁
👉 โดยมีบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล” โดยพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ และการแบ่งกลุ่มค้นหาศักยภาพของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยเครื่องมือ SWOT พร้อมตัดทำแผนและนำเสนอ ณ ห้องคัทลียา ชั้น 4 โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 👩‍💼

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)