ข่าวประชาสัมพันธ์

💰พช.อุตรดิตถ์ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณและระเบียบงานสารบรรณ👍

💰พช.อุตรดิตถ์ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณและระเบียบงานสารบรรณ👍

📆วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ และระเบียบงานสารบรรณ โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้
📌 “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบต่าง ๆ ของราชการ” โดย นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
📌“พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” โดยนางสาวเพ็ชรณริน อารยะกิตติรัตน์ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
📌“การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” โดยนางรัตนาวดี นาคมูล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

👫 ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งสิ้น 30 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 🗂

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)