ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈พช.อุตรดิตถ์ ..อบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2563(วันที่ 2) We can do🌱

🌈พช.อุตรดิตถ์ ..อบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2563(วันที่ 2) We can do🌱

🎯วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 2 วัน โดยมีหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน 81 หมู่บ้าน รวม 185 คน

โดยกิจกรรมในวันนี้ (วันที่ 2) ประกอบด้วย
🍀 ช่วงเช้า บรรยาย “ผู้นำชุมชน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” วิทยากร นายสมจิตร ชมดี ผู้ใหญ่บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
🍀ช่วงบ่าย แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) และประเมินความสุขมวลรวม( GVH) โดยวิทยากร นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอและจังหวัด
ณ โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

🎯เป้าหมาย เพื่อให้แกนนำที่ผ่านการอบรมฯ สามารถพัฒนาครัวเรือนตนเองและขยายจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้านให้มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และพัฒนาจากครัวเรือนไปสู่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้านและขยายผลให้กับหมู่บ้านอื่น ๆ ต่อไป 👨‍👩‍👧‍👦

📌ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางปัทมาวดี สุปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ติดตามและกำกับดูแลกิจกรรมดังกล่าว

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)