ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈พช.อุตรดิตถ์..ติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน อำเภอพิชัย📑

🌈พช.อุตรดิตถ์..ติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน อำเภอพิชัย📑

🎯วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายณรงค์ สีสืบวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ โดยมีกิจกรรมดังนี้

📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ
📌ข้อเสนอแนะ/แนวทางการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
📍1.การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563
📍2.การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายากจนเชิงบูรณาการด้วย TPMAP
📍3.การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ (Quick Win) 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” ให้ปลูกผักพื้นบ้านหรือผักที่ใช้น้ำน้อย โดยไม่ต้องยกแปลง
📍4. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 โดยให้จัดทำรายละเอียดโครงการด้วยความรอบคอบ รัดกุมและเป็นไปตามระเบียบราชการ
📍5.การดำเนินงานตัวชี้วัดการรายงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามตัวชี้วัด และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
📍6.การสอนแนะงานพัฒนากรบรรจุใหม่(Coaching) โดยสอนแนะงานพัฒนาชุมชนให้เป็นระบบ สอดคล้องและบูรณาการ สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่

📌ในการนี้ นางบุณฑริกา ยอดไพบูลย์ พัฒนาการอำเภอพิชัย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการติดตาม พร้อมปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)