ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈พช.อุตรดิตถ์…นิเทศ ติดตาม และประเมินผลพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 113💛

🌈พช.อุตรดิตถ์…นิเทศ ติดตาม และประเมินผลพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 113💛

🎯 วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้สถาบันการพัฒนาชุมชนดำเนินการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฎิบัติราชการ หลักสูตร พัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 113 โดยให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก เป็นหน่วยดำเนินการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1) พ.ต.อ.นิรุธ สมสิงห์ สพอ.ท่าปลา 2) นางสาวชนัญธิญา ลาวน้อย สพอ.พิชัย 📝

👩ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางรัตนาวดี นาคมูล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ🌼

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)