ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈พช.อุตรดิตถ์…ประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี🛤

🌈พช.อุตรดิตถ์…ประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี🛤

🎯วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 จัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริการนักท่องเที่ยว

มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และจัดทำรูปแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และทดสอบโปรแกรมตามแนวคิดการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Decentralized Hands-On Program Exhibition : D – HOPE) เพื่อรองรับและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

2) เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป

📌โดยมีหัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)