ข่าวประชาสัมพันธ์

📰พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563📑

📰พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563📑

.🗓วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ และรายงานสภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ 📈

🎯 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบใบประกาศการประกวดการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 จำนวน 3 ประเภท ดังนี้ 1) สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ได้เแก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 2) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 3) กลุ่มอาชีพสมาชิดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง : นางวันเพ็ญ มหามณี ประธานกลุ่มฯ หมู่ที่ 6 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 👩‍👩‍👧‍👧

👩ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 📚

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)