ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ตามที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) และประกาศ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ กำหนดสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ นั้น
บัดนี้ การดำเนินการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ตามเอกสารแนบ)
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จะแจ้งให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ ๑ – ๓ มารายงานตัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน ต่อไป
(Visited 1 times, 1 visits today)