ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุตรดิตถ์….ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

พช.อุตรดิตถ์….ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

1.บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วิทยากรโดย ตรวจสอบภายในจังหวัดอุตรดิตถ์

2.ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบการเบิกจ่ายตามระเบียบต่างๆ ของทางราชการ วิทยากรโดย ตรวจสอบภายในจังหวัดอุตรดิตถ์

3.ทบทวนพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วิทยากรโดย คลังจังหวัดอุตรดิตถ์

4.ซักซ้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ถาม – ตอบปัญหา โดย กลุ่มงานประสานและสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน

ในการฝึกอบรมฯ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)