ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุตรดิตถ์…. สอบสัมภาษณ์ผู้มีคุณสมบัติฯ โครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พช.อุตรดิตถ์…. สอบสัมภาษณ์ผู้มีคุณสมบัติฯ โครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสวางคบุรี (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานกรรมการการคัดเลือกบุคคลเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทางด้านการตลาดออนไลน์ รวมถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการตลาดออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อสร้างและพัฒนานักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น และเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา OTOP และชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีผู้สนใจสมัคร จำนวน 18 ราย และมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จำนวน 14 ราย    บัดนี้ คณะกรรมการคัดสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ได้ดำเนินการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เรียบร้อยแล้ว

สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)