พช.อุตรดิตถ์…ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดอุตรดิตถ์(

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดอุตรดิตถ์

ทั้งนี้ ในที่ประชุมฯ ได้ชี้แจงและร่วมกันวางแผนการดำเนินการคัดเลือกฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 532 คน  ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดดำเนินการคัดเลือกฯ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ในพื้นที่อำเภอ 8 อำเภอ

โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ  นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)