พช.อุตรดิตถ์…ปฐมนิเทศลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ” (งบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 1)

วันอังคารที่​ 1 ธันวาคม 2563​ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกมาแสดงตน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการฯ จำนวน 90 ราย (อ.เมืองอุตรดิตถ์ 20 ราย อ.ทองแสนขัน 8 ราย อ.ท่าปลา 12 ราย อ.น้ำปาด 8 ราย อ.บ้านโคก 2 ราย  อ.พิชัย 18 ราย  อ.ฟากท่า 8 ราย และ อ.ลับแล 14 ราย)

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบภารกิจในการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้กับลูกจ้างเหมาบริการฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกำกับดูแลให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการฯ และได้จัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการฯ จำนวน 84 ราย ไม่มารายงานตัว จำนวน 6 ราย  (ประกอบด้วย อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  3 ราย   อำเภอน้ำปาด   2 ราย  และอำเภอพิชัย 1 ราย  โดยให้ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ลำดับสำรอง) มารายงานตัวในวันที่ 2 ธ.ค.2563  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 1 times, 1 visits today)