อุตรดิตถ์…ปฐมนิเทศและจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้างงาน(บุคคลที่ขึ้นบัญชีลำดับถัดไปแทนผู้สละสิทธิ์)ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”จำนวน 5 ราย

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ  เลื่อนลอย  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการดำเนินกิจกรรมการปฐมนิเทศ และจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้างงาน (ผู้ที่ขึ้นบัญชีลำดับถัดไปแทนผู้สละสิทธิ์) ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ และภารกิจต่างๆที่จะมอบหมายให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ได้นำไปปฏิบัติในพื้นที่ “โคกหนอง นา โมเดล” ที่ตนเองได้สมัคร และสอบผ่านการคัดเลือกฯ ในพื้นที่แต่ละแห่งของจังหวัดอุตรดิตถ์

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบภารกิจในการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้กับลูกจ้างเหมาบริการฯ (บุคคลที่ขึ้นบัญชีลำดับถัดไปแทนผู้สละสิทธิ์) มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกำกับดูแลให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการฯ และได้จัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการฯ จำนวน 5 ราย ไม่มารายงานตัว จำนวน 1 ราย  (ประกอบด้วย  อำเภอน้ำปาด  1 ราย โดยให้ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ลำดับสำรอง) มารายงานตัวในวันที่ 3 ธ.ค.2563  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 1 times, 1 visits today)