ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุตรดิตถ์… ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารทิศทางและนโยบายการพัฒนาชุมชน และการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

พช.อุตรดิตถ์… ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารทิศทางและนโยบายการพัฒนาชุมชน และการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

วันที่ 22 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารทิศทางและนโยบายการพัฒนาชุมชน และการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ตลอดจนบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา นายนิวัติ น้อยผาง นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมและการประกาศเจตนารมณ์ฯ ดังกล่าวข้างต้น การประชุมฯ ครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมจูปีเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กลุ่มเป้าหมายจำนวน 376 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนกลาง พัฒนาการจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มงานสังกัดส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง กิจกรรมประกอบด้วย 1) การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2) การรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ 3) การถ่ายทอดความรู้ แนวทางการดำเนินงานตามประเด็นการพัฒนาของกรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการ “พัฒนาเศรษฐกิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สามารถดำเนินงานจนบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด แต่เนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมาสถานการณ์ของประเทศ มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อกระบวนงานของกรมการพัฒนาชุมชน แต่ในภาวะวิกฤต กรมการพัฒนาชุมชนได้รับโอกาสที่สำคัญจากรัฐบาลในหลายเรื่อง เช่น การได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน การได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาวะวิกฤต เป็นต้น จากสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรค และโอกาสที่ได้รับ ทำให้ต้องมีการปรับรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้ ในการดำเนินงาน รัฐบาลได้เน้นย้ำให้หน่วยงานภาครัฐ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่โปร่งใส และมีมาตรการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้วยการจัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้ขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติงาน เพื่อให้ปลอดการทุจริตได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารทิศทางและนโยบายการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรมการพัฒนาชุมชน สามารถดำเนินการสื่อสารเป้าหมาย และทิศทางองค์กรในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนาความรู้ของบุคลากรเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของกรมฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565” นอกจากนี้

ยังเป็นการรวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)