ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุตรดิตถ์… ประชุม Morning Meeting

พช.อุตรดิตถ์… ประชุม Morning Meeting

วันที่ 4 มกราคม 2564  เวลา 08.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม (Morning Meeting) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อวางแผนงานขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานร่วมกันโดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้                                                                        1.มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยให้บุคลากรในสังกัดฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2.การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564  ไตรมาส 2/2564

3.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

4.การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน แต่ละกลุ่มงานฯ

โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 1 times, 1 visits today)