ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุตรดิตถ์….ขับเคลื่อนการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

พช.อุตรดิตถ์….ขับเคลื่อนการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมี นางสาวเมษา เชียงส่ง พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลหาดกรวด ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศตำบล รูปแบบการพัฒนาสารสนเทศ กำหนดกรอบแนวคิดการจัดทำสารสนเทศตำบล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสารสนเทศของตำบลหาดกรวด และนำข้อมูลไปจัดทำแผนพัฒนาตำบลต่อไป
ในการนี้ นางปัทมาวดี สุปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 1 times, 1 visits today)