ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈พช.อุตรดิตถ์…ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Session call 🗂

🌈พช.อุตรดิตถ์…ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Session call 🗂

🎯วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับเขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ที่ 1และเขตตรวจราชการ ที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีประเด็นตรวจติดตามดังนี้ 👉
📍1.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
📍2.การดำเนินงาน “น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างนวัตกรรมปลูกผักสวนครัวประจำครัวเรือน
📍3.มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
📍4.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
📍5.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
📍6.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
📍7.การดำเนินการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำพร้อมพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยใช้ข้อมูลในระบบ TPMAP
📍8.การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563
📍9.การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
📍10.กิจกรรมพัฒนาชุมชนในสถานการณ์ COVID-19
📍11.การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรม เพื่อรองรับการขอรับรางวัลเลิศรัฐ
📍12.กิจกรรม/โครงการ ริเริ่มสร้างสรรค์ของจังหวัดที่สามารถเป็นต้นแบบได้ 📝
📌ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานตรวจราชการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 🍀
📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣
(Visited 1 times, 1 visits today)