ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈พช.อุตรดิตถ์… ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564💰

🌈พช.อุตรดิตถ์… ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564💰

🎯วันที่ 13 มกราคม 2564 นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (คณะที่ 3) ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ในพื้นที่อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก
📍เวลา 08.30 น.(ภาคเช้า) อำเภอฟากท่า
นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอฟากท่า พร้อมด้วยนางศรีพรรณ ธูปบูชา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอฟากท่า เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ให้การต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไตรมาสที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่าและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มเลี้ยงโคพันธ์ผสม ตำบลฟากท่า
2. กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อฟากท่า ตำบลฟากท่า
3.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค บ้านห้วยไข่เขียด(ต่อยอด) ตำบลสองคอน
📍เวลา 13.30 น.(ภาคบ่าย) อำเภอบ้านโคก
นางเพ็ญนภา พุ่มสิโล รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบ้านโคก ,คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ,สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลม่วงเจ็ดต้น และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก ให้การต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไตรมาสที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
👉 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบาบาทสตรี รับฟังสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการเบิกจ่ายเงิน ปัญหาหนี้ค้างชำระและร่วมกันหาแนวทางในลดหนี้ค้างชำระ พร้อมให้กำลังใจการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อไป
📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣
(Visited 1 times, 1 visits today)