ข่าวประชาสัมพันธ์

🎯พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Video Conference 💻

🎯พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Video Conference 💻

📣 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 📣

📆วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมอบแนวทางการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง war room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน 🖥

👩ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางปัทมาวดี สุปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ อำเภอ/จังหวัด ในพื้นที่ 9 อำเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 12 คน ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 🍀

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)