ข่าวประชาสัมพันธ์

🎯พช.อุตรดิตถ์ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ดำเนินการคู่ขนานกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และภาคีเครือข่าย 🤝

🎯พช.อุตรดิตถ์ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ดำเนินการคู่ขนานกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และภาคีเครือข่าย 🤝

📆วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ดำเนินการคู่ขนานกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) โดยได้รับความร่วมมือจาก ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และ นายภาสกร มณฑากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัค เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้
📍1.แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2564
📍2. สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนฯประจำเดือนกันยายน -ธันวาคม 2563 ในภารกิจ 3 ด้าน ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน จากหน่วยงาน ดังนี้
(1) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
(2) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
(3) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
(4) สำนักงานท่องเที่ยวแลัะกีฬนจังหวัดอุตรดิตถ์
(5) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์
(6) สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
(7) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์
(8) บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 💵

📌ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 🍀

(Visited 1 times, 1 visits today)