ข่าวประชาสัมพันธ์

🎯พช.อุตรดิตถ์ ผนึกกำลังขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ) จังหวัดอุตรดิตถ์ 🤝

🎯พช.อุตรดิตถ์ ผนึกกำลังขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ) จังหวัดอุตรดิตถ์ 🤝

📆วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอยพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ระดับจังหวัด (ศอช.จ) จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมบรรยายกรอบความคิดเกี่ยวกับทิศทาง และนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ) จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีหัวข้อการประชุมฯ ดังนี้ 👉
📍1.กรอบความคิดเกี่ยวกับทิศทาง และนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564
📍2.การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนสู่การสร้างชุมชน
📍3.การบริหารงานประสานงานองค์การชุมชน
📍4.ความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562
📍5.กระบวนการจัดทำแผนชุมชน
📌ในการนี้ จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบ คณะกรรมการศูนย์ประสานองค์การชุมชนระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 9 อำเภอ จำนวน 30 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 🍀
(Visited 1 times, 1 visits today)