ข่าวประชาสัมพันธ์

🎯 พช.อุตรดิตถ์ ติวเข้มเดินหน้าขับเคลื่อนงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

🎯 พช.อุตรดิตถ์ ติวเข้มเดินหน้าขับเคลื่อนงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อชี้แจงแนวทาง และสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมีหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังนี้
📍1.กรอบการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
📍2. แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
📍3.ตัวชี้วัดผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ระหว่างพัฒนาการจังหวัดกับผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ และถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่นักวิชาการพัฒนาชุมชน
📍4. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

🌸 ในการนี้ ที่ประชุมได้มีการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยไทยใสสะอาด 2564” “NO Gift Policy” ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทุกระดับ “งดรับ และให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาล และในทุกโอกาส”

🌸 หลังการประชุมมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวนการกลุ่มงาน) จำนวน 3 ราย
(1) นายนิรุตติ์ ชื่นวงศ์ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญ (ผู้ช่วยผู้อำนวนการกลุ่มงาน) กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สพจ.อุตรดิตถ์
(2) น.ส.รัตนา อ่อนกลั่้น รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวนการกลุ่มงาน) กลุ่มงานส่งเสริมฯ สพจ.อุตรดิตถ์
(3) น.ส.วิริณรำไพ ศักลอ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยผู้อำนวนการกลุ่มงาน) กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.อุตรดิตถ์

📌โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ 9 อำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และ อสพ. ร่วมรับฟังชี้แจง สร้างความเข้าใจ การประเมินส่วนราชการฯและถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 🍀

(Visited 1 times, 1 visits today)