ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈 พช.อุตรดิตถ์ พัฒนาศักยภาพเยาวสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สู่การเป็นผู้นำสตรีรุ่นใหม่ 🌈

🌈 พช.อุตรดิตถ์ พัฒนาศักยภาพเยาวสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สู่การเป็นผู้นำสตรีรุ่นใหม่ 🌈

🌈 วันที่ 7 เมษายน  2564  นางสาวนิตยาวรรณ  เลื่อนลอย  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นำสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” และ “นโยบายการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/อำเภอ” ณ ห้องประชุมแพรว โรงแรมต้นทองรีสอร์ท อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  โดยมีนางรัตนาวดี  นาคมูล  ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน

🌈 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ภายใต้สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ต่อมาได้โอนย้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาอยู่กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภายใต้ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559 โดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นำสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเยาวสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่การเป็นนำสตรีรุ่นใหม่ และส่งเสริมให้เยาวสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอที่มีเยาวสตรีเข้าร่วมโครงการ เยาวสตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี และเจ้าหน้าที่โครงการ รวม 26 คน

🌈 นางสาวนิตยาวรรณ  เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำในการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้กับสตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายสตรี เพื่อให้สตรี ได้ใช้ประโยชน์ จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการสร้างสรรค์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน ซึ่งภายหลังการควบรวมกองทุนฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี ส่งผลให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559 ทั้งนี้ เยาวสตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีถือได้ว่าเป็นพลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ประสบความสำเร็จ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจึงส่งเสริมเยาวสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเยาวสตรีสู่การเป็น ผู้นำสตรีรุ่นใหม่ และสามารถเป็นเครือข่ายและพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ประสบความสำเร็จต่อไป

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)