โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

วันที่ 8 เมษายน 2564 นางสาวนิตยาวรรณ  เลื่อนลอย  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าร่วมประกวดผลงานในส่วนกลาง จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จำนวน 15 คน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 20 คน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 37 คน โดยให้ผู้รับจ้างจัด Display และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทั้ง 20 ผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อ 1) พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรม  2) เพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดๆ ละ 1 ผลิตภัณฑ์  เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)