🌈 ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ เปิดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ “เมืองต้นไม้ (Uttaradit Tree Town)” หนุนภาคการท่องเที่ยว การเกษตร และเกษตรแปรรูป 🌈

🌈 วันที่ 9 เมษายน 2564 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการเมืองต้นไม้อุตรดิตถ์ (Uttaradit Tree Town)” และปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บึงกะโล่ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีฯ มี ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน
🌈 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นบริษัทที่มีจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อปี 2559 โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา วิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป ประกอบธุรกิจและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม แต่ไม่มีการปันผลกำไรให้ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นจะนำไปช่วยเหลือสังคมและชุมชนเท่านั้น จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการเมืองต้นไม้อุตรดิตถ์แห่งนี้ขึ้นมา เพื่อให้เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างการรับรู้ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดอุตรดิตถ์ บนเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ รวมหมู่อาคารจัดแสดงสินค้า จำนวน 5 หลัง โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1. เพื่อสร้างตลาดกลางจำหน่ายกิ่งพันธุ์ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ และพันธุ์ไม้ไผ่อุตสาหกรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์
2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างโอกาสให้คนในท้องถิ่น สามารถประกอบอาชีพผลิตกล้าไม้ ผลิตวัสดุปลูกต้นไม้ ผลิตเครื่องมือการเกษตร และเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายพันธุ์ไม้มืออาชีพ
3. เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ ในด้านการจำหน่ายพันธุ์ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร บริการด้านตกแต่งสวน และธุรกิจด้านการท่องเที่ยวผักผ่อน
4. เพื่อเป็นพื้นที่ปอดแห่งใหม่ของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์และนักท่องเที่ยว
5. เพื่อประชาสัมพันธ์ของดี จุดเด่น และเอกลักษณ์อันงดงามของจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้คนทั่วไปได้รับรู้และปรารถนามาท่องเที่ยวพักผ่อน เป็นเมืองจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวมิใช่เป็นเพียงแค่เมืองทางผ่านอีกต่อไป
เมืองต้นไม้อุตรดิตถ์แห่งนี้ ได้ดำเนินการเช่าพื้นที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือ ส.ป.ก.อุตรดิตถ์ ตามสัญญาเช่าพื้นที่ 18 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา เพื่อใช้ประกอบกิจการส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคการท่องเที่ยว ภาคการเกษตร และเกษตรแปรรูป ทั้งนี้ ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 โซน คือ
1 โซนพื้นที่แปลงดอกไม้ New color land โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงดอกไม้และสีสันในทุกๆ 4 เดือน
2 โซนพื้นที่จำหน่ายกิ่งพันธุ์ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ กิ่งพันธุ์ไม้ไผ่อุตสาหกรรมต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตร
3.โซนพื้นที่แสดงสินค้าพื้นเมืองและสินค้าโอทอป ในชื่อ “ตลาดริมบึงแลบัว”
4.พื้นที่โซน Café food and beverage ซึ่งจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากพืช ผัก และผลไม้พื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามสมยานาม “เมืองมหัศจรรย์แห่งผลไม้”
5.โซนพื้นที่ในบริเวณหมู่อาคาร จัดแสดงภาพจิตรกรรม Street art และศิลปกรรมอื่นๆ ในอนาคต รวมทั้งยังมีสนามเปตอง และลานกิจกรรมสันทนาการด้านหลังหมู่อาคาร

🌈 ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน คณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 1 times, 1 visits today)