พช.อุตรดิตถ์ ประชุมเตรียมเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 19 เมษายน 2564 นางสาวนิตยาวรรณ  เลื่อนลอย  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพท้องถิ่น ระดับพื้นที่ วงเงิน 45,000 ล้านบาท โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมประชุมฯ

จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 524,228,952 บาท และแจ้งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับงบประมาณตามภารกิจของหน่วยงาน ตามกรอบการดำเนินงาน ดังนี้

ลักษณะโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะ ดังนี้

  1. พัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการ และการค้า เช่น สินค้า OTOP ท่องเที่ยวชุมชน/ในประเทศ การค้าส่ง การค้าปลีก
  2. ยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร เช่น เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ Smart farming
  3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (Upskill-Reskill-New skill เช่น อบรมอาชีพระยะสั้น อบรมยกระดับทักษะฝีมือ
  4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน เช่น ถนนในหมู่บ้าน แหล่งน้ำขนาดเล็ก

โครงการที่เสนอจะต้องเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของพื้นที่ (Bottom-up) และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 โดยไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่เป็นภาพรวมที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ และ ครม. อนุมัติในระดับประเทศไปแล้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)