🎋พช.อุตรดิตถ์ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน”โคก หนอง นา” พัฒนาชุมชน อำเภอทองแสนขัน และอำเภอพิชัย 🎆

📌 วันที่ 28 เมษายน 2564 นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางปัทมาวดี สุปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางรัตนาวดี  นาคมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” พัฒนาชุมชน โดยรับฟังสรุปผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองแสนขัน /สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย ลงพื้นที่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่

  1. นางเพ็ชร์ สามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย
  2. นางสุกัญญา พุ่มเมฆ หมู่ 4 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย

📌ในการนี้ พัฒนาการอำเภอทองแสนขัน/พัฒนาการอำเภอพิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมให้ข้อมูลและลงพื้นที่ฯ

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)