🛑 พช.อุตรดิตถ์ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน “โคก หนอง นา” พช. อำเภอน้ำปาด 🛑

🌴🍀 วันที่ 28 เมษายน 2564 นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” พัฒนาชุมชน อำเภอน้ำปาด ดังนี้
📌1) รับฟังสรุปผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโดยให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) วางแผนการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้คำแนะนำครัวเรือนในการจัดสรรพื้นที่สำหรับปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และมอบหมายให้ นพต. รับผิดชอบหลักในแต่ละแปลง พร้อมเก็บบันทึกข้อมูลเนื้องาน ภาพถ่ายกิจกรรมเป็นประจำทุกวัน
📌2) ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1. ครัวเรือนนายพายัด สีทา หมู่ 2 ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด พื้นที่ดำเนินการ 1 ไร่
2. ครัวเรือนนางณัชธนวรรณ ซ้อมจันทา หมู่ 3 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด พื้นที่ดำเนินการ 3 ไร่
3. ครัวเรือนนายเกริกฤทธิ์ สานต๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด พื้นที่ดำเนินการ 3 ไร่
4. ครัวเรือนนายนัด ซ้อมจันทา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด พื้นที่ดำเนินการ 3 ไร่

📌 ในการนี้ พัฒนาการอำเภอน้ำปาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) รายงานผลการดำเนินงาน และร่วมลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)