🏵 พช.อุตรดิตถ์ ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7 🏵

🏵 วันที่ 30 เมษายน 2564 นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 7/2564 เพื่อติดตามสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน 🏵

🏵 วาระก่อนการประชุมฯ ดังนี้

📌การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ  ไหว้พระสวดมนต์

📌 สรุปข่าวเด่นประจำเดือนเมษายน 2564 “พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม”

🏵 ประเด็นการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1.แจ้งข้อราชการจากการประชุมกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์

2.แจ้งสรุปข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำงบประมาณปี พ.ศ.2564

3.สรุปการบริหารงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564

4.การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ของกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

 

🏵โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ  พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)