🛑 พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด 🛑

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายผล  ดำธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพิจารณาและจัดลำดับโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ของจังหวัดอุตรดิตถ์

ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กำหนด นำเข้าที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาและจัดลำดับโครงการฯ จำนวน 8 โครงการ ดังนี้

1) โครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุตรดิตถ์

2) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

3) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้านการท่องเที่ยวโดยเมืองต้นไม้อุตรดิตถ์

4) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (Creative Community Based Tourism : CCBT)

5) โครงการยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP สู่วิถีชุมชน New Normal

6) โครงการยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน อัญมณีท้องถิ่น หินแก้วธรรมชาติ “แก้วโป่งข่าม”

7) โครงการยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มมูลค่าสินค้ากาแฟ

8) โครงการสร้างและพัฒนาอาชีพชุมชนในระดับตำบลเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน (ข้อเสนอของเครือข่ายภาคประชาชน)

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)