🛑 พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน สำหรับไตรมาส 3-4 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) 🛑

📒 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัด มอบหมายจ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชนจังหวัดและอำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน สำหรับไตรมาส 3-4 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี นายทรงพล วิชัยขัตคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมฯ ณ ห้อง War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน
2. ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. ประเด็นเน้นย้ำข้อร้องเรียนกลุ่ม/กองทุน
4. การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
5. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)