🌈 พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน 🌈

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิด D-HOPE และให้แนวทางการดำเนินโครงการ ให้แก่ผู้นำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี / ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ
ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอลับแล เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีผู้นำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านนอกด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 1 times, 1 visits today)