🛑พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน 🛑

🌈 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ระบบสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน เป็นระบบข้อมูลสำคัญที่เอื้อให้การดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมฯ ได้กำหนดให้ ปี 2564 เป็นปีแห่งการเสริมสร้างพลังและยกระดับขีดความสามารถของชุมชน เพื่อให้คนยังชีพอยู่ได้ มีงานทำ มีรายได้ เศรษฐกิจชุมชนฟื้นตัวและสามารถพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยภารกิจสำคัญ คือ
1) พัฒนาพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน (Human Capital)
2) สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน (Local Capital)
3) เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)
4) เสริมสร้างพลังชุมชน (Community Empowerment)
5) พัฒนาปัจจัยที่เอื้อในการขับเคลื่อนงาน (Enabling Factors)

ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 1 times, 1 visits today)